Familiestichting Niel Steenbergen

Contact

Bestuur Stichting Niel Steenbergen
De Weidenweg 40
7961 LP Ruinerwold
email: steenbergenmirjam@hotmail.com
tel. 0522 785436 | 0629 218766
website: nielsteenbergen.nl

Fiscaal nummer: 8070.41.695

De stichting is een culturele ANBI. Giften aan de Stichting Niel Steenbergen zijn vermenigvuldigd met 1,25 aftrekbaar van de Inkomstenbelasting. Het banknummer is NL 70 INGB 0008 0313 30

De erfgenamen van Niel Steenbergen hebben op 11 juni 1998 de familiestichting Niel Steenbergen opgericht. De stichting heeft volgens haar statuten als doel het werk van de Oosterhoutse beeldhouwer en penningsnijder Niel Steenbergen (19111997) te inventariseren, te documenteren, te behouden en ten toon te stellen. De eerste activiteit van de stichting was de overzichtstentoonstelling in 19992000 in Breda’s Museum en de uitgave van een kloeke oeuvre catalogus met daarin opgenomen al het werk van Niel Steenbergen. Dit boek, getiteld ‘Niel Steenbergen • Schepping in Beelden’ van de kunsthistoricus Wouter van der Kam werd door De Geus in Breda uitgegeven. De familiestichting heeft een selectie van beeldhouwwerk (vooral kleinplastiek) en het complete penningen oeuvre in eigendom. Dat zijn 52 verschillende kunstwerken en 130 penningen in tweevoud. Deze zaken zijn in bruikleen gegeven aan het Stedelijk Museum Breda, waar ze beter bewaard kunnen worden dan bij een van de stichtingbestuurders thuis. Ook is er een omvangrijk (foto)archief en veel documentatie over het werk van Steenbergen, dat zich op het woonadres bevindt van de secretaris/archivaris Herman Steendam.

Het bestuur van de stichting Niel Steenbergen

Het bestuur van de familiestichting bestaat per 1-1-2014 uit:

 • Christiaan Steenbergen, voorzitter
 • Herman Steendam, secretaris en archivaris
 • Mirjam Steenbergen, penningmeester
 • Petra Steenbergen, bestuurslid

Voor kunsthistorisch advies kunnen we een beroep doen op Wouter van der Kam en op de conservatoren van het Stedelijk Museum Breda. De weduwe van de kunstenaar, mevrouw Else Steenbergen-Potjer is van 11-6-1998 tot haar overlijden op 1-11-2012 voorzitter van het stichtingsbestuur geweest.

Beleidsplan 2016-2021

De stichting heeft als belangrijkste voornemen de doelstelling van de stichting invulling te geven.
Concreet betekent dat:

 1. Van al het bekende werk zorgen voor een adequate beschrijving en een of meer foto’s.
 2. Bepalen of een onbekend werk dat toegeschreven wordt aan Steenbergen ook daadwerkelijk door hem gemaakt is.
 3. Het digitaliseren van alle foto’s in het archief om de toegankelijkheid van het werk via internet mogelijk te maken.
 4. Het verder uitbouwen en verbeteren van het archief.
 5. Het dateren en op chronologische volgorde brengen van documentatie uit tijdschriften, kranten en boeken.
 6. Het stimuleren van onderzoek en het ten toonstellen van het werk.
 7. Het meedenken en adviseren over het herplaatsen van bouwbeeldhouwwerk als het gebouw in kwestie gesloopt gaat worden. Met name door het afstoten van een groot aantal RK kerken neemt deze activiteit toe.
 8. Het adviseren over restauratie van werk, met name beeldhouwwerk in steen.

In de statuten van de stichting is vastgelegd dat met het overlijden van de weduwe van de kunstenaar, mevrouw Else Steenbergen-Potjer het nagieten van kunstwerken stopt. Tot 2017 is er een uitzondering gemaakt voor het nagieten van erepenningen.

Financiële verantwoording

De stichting had per 1-1-2014 een vermogen van € 6896 op ING bankrekening NL70INGB0008031330 staan. Per 1-1-2018 bedroeg dat vermogen € 4988. Er wordt geen kas aangehouden en er zijn geen andere bankrekeningen dan bovengenoemde bankrekening bij ING.

Inkomsten 2014 2015 2016 2017
Giften 1250 250 50 1674
Beeldrecht 111 51 53
Verkoop penningen/boeken 100 3750
Teruggave BTW 30 223 716 140
overige inkomsten 535
Totaal 1391 1108 817 5617
Uitgaven 2014 2015 2016 2017
Giften aan derden 500 500
Gietkosten werk 3932 3034
Abonnementen en boeken 41 285 135
Archiveringskosten 65 275 428
Automatisering 415 1600
Bankkosten 60 79 85  116
Pictoright bijdrage 47 46 46 46
Te betalen BTW 1397
overige uitgaven 1196 389
 Totaal 2741 4122 1607 6248

Het bedrag aan giften vertoonde tot 2016 een dalende trend, maar in 2017 is dat weer omgebogen naar € 1674.
De post overige uitgaven 2014 en de post overige inkomsten 2015 betreffen dezelfde post: bebording beeldhouwwerk: per saldo is daar 1196 – 535 = € 651 aan uitgegeven.
De gietkosten werk in 2015 zijn uitgegeven aan een portretkop van de beeldhouwer Niel Steenbergen. Incidenteel, het laatst in 2015, wordt uit de beperkte penningvoorraad een enkel exemplaar verkocht. In 2017 heeft de stichting nog voor het laatst 20 stuks van een erepenning laten gieten. De gietkosten daarvan zijn geheel ten laste van 2017 gebracht, maar de helft van de opbrengst is in 2017 verantwoord. In 2018 wordt de tweede helft betaald.Twee maal is een gift van € 500 verstrekt aan derden: in 2016 voor het herstel van de Madonna met kind bij de Gummaruskerk in de geboorteplaats van Niel Steenbergen en in 2017 een gelijk bedrag voor het opnieuw maken van het Abrahambeeld in Oosterhout. Beide werken werden uitgevoerd door de kleinzoon van Niel Steenbergen: Jelle Steendam.

Eind 2017 werd het perceel Warandelaan 43 Oosterhout met het voormalige woonhuis en atelier van Niel Steenbergen verkocht. Dat betekende dat het archief werd uitgebreid met documentatie, modellen en kleinplastiek dat zich nog in het atelier bevond. Dat ging gepaard met transport- en verhuiskosten en eveneens met meer automatiseringskosten.

De voorraad boeken ´Niel Steenbergen Schepping in Beelden´ is nog 23 stuks, verkoopprijs €  25,-. Bij de opheffing van Breda’s Museum hebben wij de resterende voorraad van het museum (15 stuks) gekocht en die uitgave van € 187,50 is verantwoord onder overige uitgaven 2017.

De stichting is BTW-plichtig met fiscaal nummer 8070.41.695.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of honorarium voor hun activiteiten. Wel kunnen reiskosten worden betaald en voor gemaakte kosten die direct verband houden met het uitvoeren van de doelstelling. Voor het bijwonen van bestuursvergaderingen worden geen reiskosten betaald.