Familiestichting Niel Steenbergen

De erfgenamen van Niel Steenbergen hebben op 11 juni 1998 de stichting Niel Steenbergen opgericht. De stichting heeft als doel het werk van de Oosterhoutse beeldhouwer en penningsnijder Niel Steenbergen (1911 – 1997) te inventariseren, te documenteren, te behouden en ten toon te stellen. De eerste activiteit van de stichting was de overzichtstentoonstelling in 1999 – 2000 in Breda’s Museum en de uitgave van een kloeke oeuvrecatalogus met daarin opgenomen al het werk van Niel Steenbergen. Dit boek onder de titel ‘Niel Steenbergen • Schepping in Beelden’ van de kunsthistoricus Wouter van der Kam werd door De Geus in Breda uitgegeven. De familiestichting heeft een selectie van beeldhouwwerk (vooral kleinplastiek) en het complete penningenoeuvre in eigendom. Dat zijn 52 verschillende kunstwerken en 130 penningen in tweevoud. Ook is er een omvangrijk (foto)archief en veel documentatie over het werk van Steenbergen. Deze zaken zijn in bruikleen gegeven aan Breda’s Museum, waar ze beter bewaard kunnen worden dan bij een van de stichtingbestuurders thuis.

Het bestuur

Het bestuur van de familiestichting bestaat per 1-1-2014 uit:

 • Christiaan Steenbergen, voorzitter
 • Herman Steendam, secretaris en archivaris
 • Mirjam Steenbergen, penningmeester
 • Petra Steenbergen, bestuurslid

Voor kunsthistorisch advies kunnen we een beroep doen op Wouter van der Kam. Hij zit niet meer in het bestuur. De weduwe van de kunstenaar, mevrouw Else Steenbergen-Potjer is van 11-6-1998 tot 1-11-2012 voorzitter van het stichtingsbestuur geweest.

Beleidsplan 2014 – 2019

De stichting heeft als belangrijkste voornemen de doelstelling van de stichting invulling te geven.

Concreet betekent dat:

 1. Van al het bekende werk zorgen voor een adequate beschrijving en een of meer foto’s.
 2. Bepalen of een onbekend werk dat toegeschreven wordt aan Steenbergen ook daadwerkelijk door hem gemaakt is.
 3. Het digitaliseren van alle foto’s om de toegankelijkheid van het werk via internet mogelijk te maken.
 4. Het verder uitbouwen en verbeteren van het archief.
 5. Het dateren en op chronologische volgorde brengen van documentatie uit tijdschriften, kranten en boeken.
 6. Het stimuleren van onderzoek en het ten toonstellen van het werk.
 7. Het meedenken en adviseren over het herplaatsen van bouwbeeldhouwerk als het gebouw in kwestie gesloopt gaat worden.
 8. Het adviseren over restauratie van werk, met name beeldhouwwerk in steen.

In de statuten van de stichting is vastgelegd dat na het overlijden van de weduwe van de kunstenaar, mevrouw Else Steenbergen-Potjer (overleden op 1 november 2012) er géén werk meer nagegoten zal worden.

Financiële verantwoording

Saldo bank per 1-1-2008 € 4824, saldo per 1-1-2014 € 6896, een groei van € 2000 derhalve.

Uitgaven de laatste vijf jaar
Gietkosten 10.847
Vergoeding © Else 7.215
Kantoorkosten 1.964
Inkoop boek BM 398
Bankkosten 307
Abonnementen 129
Totaal 21.055
Inkomsten de laatste vijf jaar
Verkoop nagieten penningen e.d. 20.775
Giften culturele ANBI 1.685
Pictoright saldo 245
Verkoop boek 199
BTW ontvangst saldo 161
Totaal 23.065

Voorraad boeken ‘Niel Steenbergen • Schepping in Beelden’ is nog 19 stuks, verkoopprijs € 25,-. Uit de opbrengst verkoop van het boek en penningen en uit giften heeft de familiestichting per 1-1-2014 een werkkapitaal van € 6896,12 op ING bankrekening 8031330 staan. De stichting Niel Steenbergen is erkend als culturele ANBI door de Belastingdienst en is BTW-plichtig met fiscaal nummer 807041695.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of honorarium voor hun activiteiten. Wel kunnen reiskosten worden betaald voor activiteiten die direct verband houden met het uitvoeren van de doelstelling. Voor het bijwonen van bestuursvergaderingen worden geen reiskosten betaald.

Contact

Stichting Niel Steenbergen
Groenekanseweg 79
3732 AB De Bilt
e-mail: steenbergenmirjam@hotmail.com
tel: 030-2205419