Familiestichting Niel Steenbergen

Contact en doel

Bestuur Stichting Niel Steenbergen
De Weidenweg 40
7961 LP Ruinerwold
email: steenbergenmirjam@hotmail.com
tel. 0522 785436 | 0629 218766
website: nielsteenbergen.nl

Fiscaal nummer: 8070.41.695

De stichting Niel Steenbergen is een culturele ANBI. Giften aan de Stichting Niel Steenbergen zijn (vermenigvuldigd met 1,25) aftrekbaar van de Inkomstenbelasting. Het banknummer is NL 70 INGB 0008 0313 30

De erfgenamen van Niel Steenbergen hebben op 11 juni 1998 de familiestichting Niel Steenbergen opgericht. De stichting heeft volgens haar statuten als doel het werk van de Oosterhoutse beeldhouwer en penningsnijder Niel Steenbergen (1911 – 1997) te inventariseren, te documenteren, te behouden en ten toon te stellen. 

De eerste activiteit van de stichting was de overzichtstentoonstelling in 1999 – 2000 in Breda’s Museum en de uitgave van een kloeke oeuvre catalogus met daarin opgenomen al het werk van Niel Steenbergen. Dit boek, getiteld ‘Niel Steenbergen • Schepping in Beelden’ van de kunsthistoricus Wouter van der Kam werd door De Geus in Breda uitgegeven. De familiestichting heeft een selectie van beeldhouwwerk (vooral kleinplastiek) en het complete penningen oeuvre in eigendom. Dat zijn 54 verschillende kunstwerken en 130 penningen in tweevoud. Deze zaken zijn in bruikleen gegeven aan het Stedelijk Museum Breda, waar ze beter bewaard kunnen worden dan bij een van de bestuursleden thuis. Ook is er een omvangrijk (foto)archief en veel documentatie over het werk van Steenbergen, dat zich op het woonadres bevindt van de secretaris archivaris Herman Steendam en zijn echtgenote penningmeester Mirjam Steenbergen .

Het bestuur van de stichting Niel Steenbergen

Het bestuur van de familiestichting bestaat per 1-1-2014 uit:

 • Christiaan Steenbergen, voorzitter
 • Herman Steendam, secretaris en archivaris
 • Mirjam Steenbergen, penningmeester
 • Petra Steenbergen, bestuurslid

Voor kunsthistorisch advies kunnen we een beroep doen op Wouter van der Kam en op de conservatoren van het Stedelijk Museum Breda. De weduwe van de kunstenaar, mevrouw Else Steenbergen-Potjer is van 11-6-1998 tot haar overlijden op 1-11-2012 voorzitter van het stichtingsbestuur geweest. Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegeld; alleen vergoeding van werkelijke gemaakte kosten voor de stichting. 

Beleidsplan 2020-2025

De stichting heeft als belangrijkste beleidspunt de doelstelling van de stichting invulling te geven. Concreet betekent dat:

 1. Van al het bekende werk zorgen voor een adequate beschrijving en een of meer foto’s.
 2. Bepalen of een onbekend werk dat door derden toegeschreven wordt aan Steenbergen ook daadwerkelijk door hem gemaakt is.
 3. Het verder digitaliseren van alle foto’s in het archief om de toegankelijkheid van het werk via internet mogelijk te maken.
 4. Het verder uitbouwen en verbeteren van het archief.
 5. Het dateren en op chronologische volgorde brengen van documentatie uit tijdschriften, kranten en boeken.
 6. Het stimuleren van onderzoek en het ten toonstellen van het werk.
 7. Het meedenken en adviseren over het herplaatsen van bouwbeeldhouwwerk als het gebouw in kwestie gesloopt gaat worden. Met name door het afstoten van een groot aantal RK kerken neemt deze activiteit toe.
 8. Het adviseren over restauratie van werk, met name beeldhouwwerk in steen.

In de statuten van de stichting is vastgelegd dat met het overlijden van de weduwe van de kunstenaar, mevrouw Else Steenbergen-Potjer het nagieten van kunstwerken stopt. Tot 2017 is er een eenmalige uitzondering gemaakt voor het nagieten van een laatste serie erepenningen voor de provincie Noord Brabant. De daarbij behorende bedragen vindt u in de financiële verantwoording onder verkoop penningen, BTW en gietkosten.

Financiële verantwoording

De stichting had per 1-1-2018 een vermogen van € 4988 op ING bankrekening NL70INGB0008031330 staan. Per 1-12-2021 bedroeg dat vermogen € 1563. Er wordt geen kas aangehouden en er zijn geen andere bankrekeningen dan bovengenoemde bankrekening bij ING.

Inkomsten 2017 2018 2019 2020
Giften 1674 98 35 175
Beeldrecht 53 57 324 106
Verkoop penningen/boeken 4755 87 32
Teruggave BTW 140 1005 29 140
overige inkomsten
Totaal 6622 1247 420 421
Uitgaven 2017 2018 2019 2020
Giften aan derden 500 100
Gietkosten werk 3034
Abonnementen en boeken 135 298 23
Archiveringskosten 428 85 218
Automatisering 1600 15 1174
Bankkosten 116 121 137  108
Pictoright bijdrage 46 46 46 46
Te betalen BTW
overige uitgaven 389 245 253
 Totaal 6248 703 551 1799

Twee maal is een gift verstrekt aan derden: in 2017 is € 500 gegeven voor het opnieuw maken van het Abrahambeeld in Oosterhout. Dit werd uitgevoerd door de kleinzoon van Niel Steenbergen: Jelle Steendam. In 2019 werd € 100 gegeven om een boek over de Bredase schilder Dio Roovers mogelijk te maken. Steenbergen richtte samen met o.a. Dio Roovers de Academie St Joost in Breda op. 

Eind 2017 werd het perceel Warandelaan 43 Oosterhout met het voormalige woonhuis en atelier van Niel Steenbergen verkocht. Dat betekende dat het archief werd uitgebreid met documentatie, modellen en kleinplastiek die zich nog in het atelier bevonden. Dat ging gepaard met transport- en verhuiskosten en eveneens met meer automatiseringskosten.

De automatiseringskosten ad € 1174 in 2020 betreffen de kosten verbonden aan het digitaliseren van de foto’s van het werk van Niel Steenbergen. Eind 2020 hebben we een onbekend werk kunnen kopen: het voorontwerp van een van de grootste beelden van Steenbergen in de openbare ruimte: 7101 Provinciewapen Noord Brabant. Dat is verantwoord bij de overige uitgaven.

De voorraad boeken ´Niel Steenbergen Schepping in Beelden´ is nog 17 stuks, verkoopprijs €  25,-. Bij de opheffing van Breda’s Museum en de overgang naar het Stedelijk Museum Breda hebben wij de resterende voorraad van het museum (15 stuks) gekocht en die uitgave van € 187,50 is verantwoord onder overige uitgaven 2017.

De stichting is BTW-plichtig met fiscaal nummer 8070.41.695.

In 2020 hebben we als stichting meegewerkt aan een tentoonstelling in Niels geboorteplaats Steenbergen. Daarvoor hebben we kleinplastiek en foto documentatie beschikbaar gesteld voor de inrichting van een vitrine.